مالکین محترم :

لطفا از آخرین وضعیت زمین نیاوران اطلاع دقیق حاصل نمائید !